Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Stawiszyn

 

Numer ogłoszenia: 124491 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 91255 - 2008.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax 062 7528097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Stawiszyn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Stawiszyn
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 32000 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 

  • P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak, Bronów 8A, 99-220 Wartkowice, kraj/woj. łódzkie.

 

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

 

  • Cena wybranej oferty: 32000

 

  • Oferta z najniższą ceną: 32000 / oferta z najwyższą ceną: 32000

 

 • Waluta: PLN.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5817