2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała.XIV.69.2015 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016

2016-02-12

Uchwała.XIV.68.2015 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

2016-02-12

Uchwała.XIV.67.2015 Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorców deklaracji i informacji dla celów podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

2016-02-12

Uchwała.XIV.66.2015 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

2016-02-12

Uchwała.XIV.65.2015 Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2016

2016-02-12

Uchwała.XIV.64.2015 Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

2016-02-12

Uchwała Nr. XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

2016-02-12

Uchwała Nr. XIII/62/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

2016-02-12

Uchwała Nr. XII/61/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2015-2020

2016-02-12

Uchwała Nr. XII/60/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

2016-02-12

Uchwała Nr. XII/59/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie nadania odcinkom dróg na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii dróg gminnych

2016-02-12

Uchwała Nr. XII/58/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie nadania odcinkom dróg na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii dróg gminnych

2016-02-12

Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

2016-02-12

Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia agolemarcji Stawiszyn.

2016-02-12

Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zdania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiat

2016-02-12

Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencje 2016-2019.

2016-02-12

Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników.

2016-02-12

Uchwała nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

2016-02-12

Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizacją pn. "Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4587 P w m.Wyrów"

2016-02-12

Uchwała nr X/49/2012 zmieniajca uchwałę VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposoby i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości

2016-02-12

Uchwała nr X/48/2015 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

2016-02-12

Uchwała nr X/47/2015 w sprawie powołania zespołu opinującego kandydatów na ławników

2016-02-12

Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie: sprostowania błędu rachunkowego w Uchwale Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

2016-02-12

Uchwała Nr IX/45/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2015-2020

2016-02-12

Uchwała Nr IX/44/2015 w sprawie: zmian budżetu na 2015 rok

2016-02-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2016-01-19
Data publikacji:2016-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12648