Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

2016-03-25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiŚwiadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy

i Miasta Stawiszyn


Numer ogłoszenia: 346200 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:. 323934 - 2015

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, placów i dróg znajdujących się obrębie administracyjnym gminy Stawiszyn poprzez zakup energii elektrycznej i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej w szczególności: *wymiana źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, *wymiana opraw oświetleniowych nie nadających się do naprawy, *regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, *naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, *naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, *naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych, *zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/ złączy oświetleniowych, *wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, *zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, *utylizacji odpadów powstałych wyniku tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, * pionowanie latarni ulicznych, .*zarządzenie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, *przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru, * realizację innych wskazanych przez Zamawiającego prac, w miarę posiadania techniczno- prawno- organizacyjnej możliwości. 3) usuwanie niezwłocznie awarii i uszkodzeń (w przypadku awarii w sterowaniu oświetleniem nie później niż w ciągu 5 godzin, a innych zgłoszonych awarii nie później niż w ciągu 5 dni, każdorazowo licząc od momentu zgłoszenia awarii)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4.

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 382926,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 471000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 471000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 471000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o . o. w Kaliszu jest właścicielem instalacji oświetlenia ulicznego i nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia przez podmioty trzecie W związku z powyższym Gmina i Miasto Stawiszyn jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego jest zmuszony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy
BURMISTRZ STAWISZYNA 

/-/ Justyna Urbaniak

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie

2016-03-25

Stawiszyn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Numer ogłoszenia: 323934 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – UsługiSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097 , strona internetowa www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: : 1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, placów i dróg znajdujących się obrębie administracyjnym gminy Stawiszyn poprzez zakup energii elektrycznej i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej w szczególności: *wymiana źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, *wymiana opraw oświetleniowych nie nadających się do naprawy, *regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, *naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, *naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, *naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych, *zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/ złączy oświetleniowych, *wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, *zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, *utylizacji odpadów powstałych wyniku tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, * pionowanie latarni ulicznych, .*zarządzenie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, *przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru, * realizację innych wskazanych przez Zamawiającego prac, w miarę posiadania techniczno- prawno- organizacyjnej możliwości. 3) usuwanie niezwłocznie awarii i uszkodzeń (w przypadku awarii w sterowaniu oświetleniem nie później niż w ciągu 5 godzin, a innych zgłoszonych awarii nie później niż w ciągu 5 dni, każdorazowo licząc od momentu zgłoszenia awarii)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.10-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o . o. w Kaliszu jest właścicielem instalacji oświetlenia ulicznego i nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia przez podmioty trzecie W związku z powyższym Gmina i Miasto Stawiszyn jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego jest zmuszony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

 

Burmistrz Stawiszyna

-/ Justyna Urbaniak /-

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5648