Przebudowa wjazdów do Zespołu Szkół Gminnych w Stawiszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dnia 30-10.2009
UGiM 341/16/2009

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, póz. 1163, ze zm.), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę  wjazdów do Zespołu Szkół Gminnych w Stawiszynie ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  02 października 2009 roku pod numerem 343332-2009.

Wybrano ofertę Wykonawcy: „GREGBUD" Grzegorz Rybarczyk z/s Nowy Olesiec 1 63-313 Chocz za cenę : 144 384,94 (cena brutto)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty- najniższa cena- wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę z najniższą ceną (wraz z VAT), co zgodnie definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów stanowiącą średnią arytmetyczną ocen punktowych obliczonych przez Komisję Przetargową, której Burmistrz Stawiszyna powierzył czynności w przetargu oraz czynności związane z przygotowaniem tego postępowania. Do oceny oferty zastosowano, jako jedyne kryterium opisane wzorem:

                                        Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

Ocena punktowa = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                            Cena oferty rozpatrywanej

Nr

oferty

Nazwa i adres siedziby Oferenta

Liczba punktów kryterium - najniższa cena

1

„GREGBUD" Grzegorz Rybarczyk

Nowy Olesiec 1

63-313 Chocz

pkt. 100

2

PPHU „DANBUD

z/s Emilianów 11  62-840 Koźminek

 pkt. 86,57

3

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „ALFA"

z/s Kalisz ul. Legionów 27

62-800 Kalisz

pkt. 85,68

 

 

Burmistrz Stawiszyna
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5703