Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na rok 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Stawiszyn, dn. 22 września 2020 r.

OPP.426.1.2020

 

Burmistrz Stawiszyna ogłasza

nabór wniosków

o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji

na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu

 

I. Dotacje może otrzymać klub sportowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 ze zm.), który spełnia łącznie następujące warunki:

 • klub ma siedzibę i prowadzi działalność sportową na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,
 • klub nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 • klub realizuje cel publiczny z zakresu sportu.

 

II. Przedmiotem dotacji może być:

 1. wynagrodzenie kadry szkoleniowej
 2. organizowanie zawodów sportowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,
 3. finansowanie opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych,
 4. ubezpieczenie zawodników i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej,
 5. pokrycie kosztów dojazdów zawodników na mecze,
 6. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 7. zakup sprzętu sportowego,
 8. koszty pośrednie, związane z realizacją zadania (np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego) stanowiące maksymalnie do 10% wysokości dofinansowania,
 9. zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla zawodników.

 

III. Termin realizacji zadania – od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2021 roku.

IV. Termin i sposób składania wniosków o dotacje.

 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
 2. Decyduje data wpływu do Urzędu.
 3. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. Klub występujący o przyznanie dotacji przedstawia swoją ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXXII/232/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn.
 5. Do składanego wniosku należy załączyć:
 • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
 • aktualny statut.

 

V. Tryb rozpatrywania wniosków.

 1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji, w tym o jej wysokości podejmuje Burmistrz Stawiszyna.
 2. W przypadku uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Stawiszyna uzależnia rozpatrzenie wniosku od usunięcia wad w określonym przez niego terminie.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.
 4. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. O przyznanych dotacjach powiadamia się zainteresowanych na piśmie oraz podaję się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Aleksandra Bylica - Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, pok. nr 17, tel. 62 75-28-079, e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl.

Załączniki:

Wniosek

Wzór sprawozdania

Wzór umowy 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3007