Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjnym po byłej masarni położonym w Zbiersku Cukrowni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Burmistrz Stawiszyna

Ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony

 

 na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym  położonym  w Stawiszynie ul. Starościńska Nr 2 oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka Nr 453 o pow.421 m2,dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/0006626/4

Powierzchnia  użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 90,99 m2.

Cena wywoławcza działki zabudowanej wynosi  38.000zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy).

Przetarg odbędzie się  w dniu 5 listopada 2013   o godz.1100  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Stawiszynie ul.Szosa Pleszewska 3,sala posiedzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie  wadium w wysokości 3.800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn  lub na rachunek bankowy Gminy i Miasta Stawiszyn  prowadzony  w Banku Spółdzielczym w Pleszewie - Oddział w Stawiszynie  Nr 82 8407  0003  0500  0101 2000 0005 .  Wpłaty należy dokonać   do dnia 29.października 2013 roku.

-  okazanie dowodu wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium uczestnika, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie niezawarcia przez uczestnika, który przetarg wygrał notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Oferent, który przetarg wygra ,zobowiązany  jest do  wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku

przetargu na  wskazany rachunek przed zawarciem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie ,ul. Szosa Pleszewska 3,pokój15,Tel.(62) 7528079.

 

Burmistrz Stawiszyna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Bolesława Orlicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5618