Sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

MGOK 271.2.2013

Stawiszyn, dn. 07.01.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (  Dz.U. z 2013 r. poz. 907. ze zm.) zwanej dalej „ustawą" informuję, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku  z siedzibą w Zbiersk Cukrownia 237, 62-830 Zbiersk Stawiszynie przy  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla  celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

1) wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2  złożoną przez „P.H.U. BAK Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas, Marek Liberkowski, 62-500 Konin ul Podgórna 17a

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi:169 799,04  zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert tj. najniższa cena, oferta „P.H.U. BAK  Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas, Marek Liberkowski, 62-500 Konin ul Podgórna 17aotrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

 

2)     Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3)     Nie odrzucono żadnej oferty.

4)     Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

 

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena - 100 %

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, który złożył ofertę

Punktacja  przyznana ofercie

w kryterium oceny ofert - CENA

1

 

P.H.U. „BAK' Sprzedaż Produktów Naftowych S.C. Krystyna Figas, Marek Liberkowski, 62-500 Konin ul. Podgórna 17a

100,00

2

 

NEST Sp. Z o.o Pietrzyków 49, 62-840 Koźminek

99,56

3

 

PUH „ BIS" Sp. J. Józef Szyszka, Jerzy Szyszka, ul. Namysłowska 7 , 63-640 Bralin

99,21

4

 

Spółka  Jawna T&J Tyrakowki i Jachnik, ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, 63-220 Kotlin                                               

98,94

 

5

Dystr. Prod. Naft. EKO-JAZ, ul. Kolska Szosa 62

98,46

6

„KWITOWSKI" SP. Z O.O. Pl. 3-go Maja 1, 63-308 Gizałki

98,12

Jednocześnie informuję, ze zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3 lit. a  umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 ustawy.

 

 

Ogłoszenie

2016-03-24

Stawiszyn: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku
Numer ogłoszenia: 530202 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku 2) przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych, który powinien spełniać wymagania (wg PN C-96024): - gęstość w 150C , max. - 0,860 g/m3 - wartość opałowa, min. - 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu, min. - 560C - lepkość kinematyczna w 200C, max. - 6,00mm2/s - skład frakcyjny: - do 2500 C destyluje, max. - 65% (V/V) - do 3500 C destyluje, min. - 85% (V/V) - temperatura płynięcia, max. - - 200 C - zawartość siarki, max. - 0,10 % (m/m) - zawartość wody, max. - 0,200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg - barwa - czerwona. do zbiorników zlokalizowanych w: Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 237.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiąjący nie wymaga wadiumIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi(wymagana na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r Nr 89 poz. 625 ze zm.);·           III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)·           III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)·          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                  Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1.Formularz oferty; 2.Pełnomocnictwo/jeżeli dotyczy//;3.Oświadczenie, że oferowany przedmiot dostawy odpowiada określonym parametrom.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianZgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadkach: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b) ustawowej zmianie podatku VAT, c) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie którejś ze stron niniejszej umowy.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzad Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn Sala Posiedzeń (piwnica)..IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5814