Wykonanie ogrodzenia terenu działki nr 130/2 i 533 w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nr . 341/9/2009

Stawiszyn: Wykonanie ogrodzenia terenu działki nr 130/2 i 533 w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8
Numer ogłoszenia: 101505 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenie terenu działek nr 130/2 i 533 w miejscowości Stawiszyn, przy ul. Szkolnej 8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie ze SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zgodnie ze SIWZ

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie ze SIWZ.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5700