BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn dnia 03.10.2006 r.
Nr sprawy 341/13/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO.
1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : ug-stawiszyn@everest-pi.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł– Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony


2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrznej nN izolowanej oświetlenia
drogowego ul. Szosa Konińska w m. Stawiszyn – odcinek od ul. Leśnej do stacji benzynowej
montaż i ustawienie słupów linii napowietrznej szt. 13 , montaż przewodów izolowanych
13 przęseł 436 mb (typ AsXSn 2 x 25 )
Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45316110-9

3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.stawiszyn.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia 30.11.2006r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu
formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%

10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 16.10.2006 r. do godz. 10.00

11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , pokój nr 16 , 16.10.2006 r. o godz. 10.30

12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert
BURMISTRZ STAWISZYNA

Robert Jarzębski

Z A Ł Ą C Z N I K I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

p o b i e r z


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

p o b i e r z

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6013