Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dnia 17.08.2009

UGiM 341/12/2009

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, póz. 1163, ze zm.), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki   gmina Stawiszy droga nr 320 P o długości 1230 mb ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  22 lipca 2009 roku pod numerem 248018-2009.

wybrano ofertę Wykonawcy: „KAREX" Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

ul. Piwonicka 12 , 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul. Torowa 16 63-460 Nowe Skalmierzyce za cenę : 246 489,23 (cena brutto)

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty- najniższa cena- wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę z najniższą ceną (wraz z VAT), co zgodnie definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów stanowiącą średnią arytmetyczną ocen punktowych obliczonych przez Komisję Przetargową, której Burmistrz Stawiszyna powierzył czynności w przetargu oraz czynności związane z przygotowaniem tego postępowania. Do oceny oferty zastosowano, jako jedyne kryterium opisane wzorem:

 

                                        Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

Ocena punktowa = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                        Cena oferty rozpatrywanej

 

 

Nr

oferty

Nazwa i adres siedziby Oferenta

Liczba punktów kryterium - najniższa cena

1

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne „KAREX'' z/s

Ociąż , ul. Torowa 16

63-460 Nowe Skalmierzyce

pkt. 100

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

I Drogowego Sp. z o. o.  ul. Przemysława 83

62-510 konin

 pkt. 64,44

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

pkt. 66,67

 

4.

PPHU „DANBUD

z/s Emilianów 11  62-840 Koźminek

pkt 95,42

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5706