Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

2016-03-24

PFiZP 271.2.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Stawiszyn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 233026 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193206 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Kredyt długoterminowy w wysokości 991.505,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3.2 Spłata kredytu nastąpi od 25.03.2014 do 25.12.2018: 1 rata 25 marca 2014 r. kwota 25.000 zł. 2 rata 25 czerwca 2014 r. kwota 25.000 zł. 3 rata 25 września 2014 r. kwota 25.000 zł. 4 rata 25 grudnia 2014 r. kwota 25.000 zł. 5 rata 25 marca 2015 r. kwota 54.500 zł. 6 rata 25 czerwca 2015 r. kwota 54.500 zł. 7 rata 25 września 2015 r. kwota 54.500 zł. 8 rata 25 grudnia 2015 r. kwota 54.801 zł 9 rata 25 marca 2016 r. kwota 54.500 zł. 10 rata 25 czerwca 2016 r. kwota 54.500 zł. 11 rata 25 września 2016 r. kwota 54.500 zł. 12 rata 25 grudnia 2016 r. kwota 54.801 zł. 13 rata 25 marca 2017 r. kwota 54.500 zł. 14 rata 25 czerwca 2017 r. kwota 54.500 zł. 15 rata 25 września 2017 r. kwota 54.500 zł. 16 rata 25 grudnia 2017 r. kwota 54.801 zł 17 rata 25 marca 2018 r. kwota 59.000 zł. 18 rata 25 czerwca 2018 r. kwota 59.000 zł. 19 rata 25 września 2018 r. kwota 59.000 zł. 20 rata 25 grudnia 2018 r. kwota 59.602 zł Spłata odsetek kwartalnie. Pierwsza spłata odsetek w IV kwartale 2012 roku. 3.3 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, 3.4 W sytuacji gdyby kredyt spłacony był wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 3.5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowaniem liczonym jak w pkt. 3.4, 3.7 i 3.8 powiększone o marżę Banku. 3.6 Kredyt będzie wykorzystywany w dwóch transzach: I transza w terminie do dnia 25 czerwca 2012 roku, II transza w terminie do dnia 25 września 2012 roku. 3.7 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy podanej przez wybrany bank. 3.8 Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 3.9 Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 66.11.30.00 - 3 http://www.przetargi.egospodarka.pl/3-Uslugi-udzielania-kredytu Usługi udzielania kredytu 3.11 Termin realizacji: Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w dniu podpisania umowy (ale nie później niż 25.06.2012)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Pleszewie , ul. Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew, ul.Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 268096,03
 • Oferta z najniższą ceną: 268096,03 / Oferta z najwyższą ceną: 268096,03
 • Waluta: PLN.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/   Robert Jarzębski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

PFiZP 271.2.2012

Stawiszyn, dnia 21.06.2012 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

złożono i wybrano następującą ofertę:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Koszt uzyskania kredytu

Liczba otrzymanych punktów

 1.

Bank Spółdzielczy w Pleszewie
ul. Kraszewskiego 11
63-300 Pleszew

268 096,03 PLN

100

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta  - odrzuceniu.

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z przyjętym jedynym kryterium oceny ofert: cena oferty  -  waga 100 %  (najniższy oferowany całkowity koszt kredytu) złożona oferta otrzymała 100 pkt.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia  zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i  została w nim złożona tylko jedna oferta , umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy PZP ).

 

Z up. Burmistrza
Sekretarz GiM Stawiszyn
/-/    Beata Kuśmierczyk

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

PFiZP 271.2.2012

Stawiszyn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 193206 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Kredyt długoterminowy w wysokości 991.505,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3.2 Spłata kredytu nastąpi od 25.03.2014 do 25.12.2018: 1 rata 25 marca 2014 r. kwota 25.000 zł. 2 rata 25 czerwca 2014 r. kwota 25.000 zł. 3 rata 25 września 2014 r. kwota 25.000 zł. 4 rata 25 grudnia 2014 r. kwota 25.000 zł. 5 rata 25 marca 2015 r. kwota 54.500 zł. 6 rata 25 czerwca 2015 r. kwota 54.500 zł. 7 rata 25 września 2015 r. kwota 54.500 zł. 8 rata 25 grudnia 2015 r. kwota 54.801 zł 9 rata 25 marca 2016 r. kwota 54.500 zł. 10 rata 25 czerwca 2016 r. kwota 54.500 zł. 11 rata 25 września 2016 r. kwota 54.500 zł. 12 rata 25 grudnia 2016 r. kwota 54.801 zł. 13 rata 25 marca 2017 r. kwota 54.500 zł. 14 rata 25 czerwca 2017 r. kwota 54.500 zł. 15 rata 25 września 2017 r. kwota 54.500 zł. 16 rata 25 grudnia 2017 r. kwota 54.801 zł 17 rata 25 marca 2018 r. kwota 59.000 zł. 18 rata 25 czerwca 2018 r. kwota 59.000 zł. 19 rata 25 września 2018 r. kwota 59.000 zł. 20 rata 25 grudnia 2018 r. kwota 59.602 zł Spłata odsetek kwartalnie. Pierwsza spłata odsetek w IV kwartale 2012 roku. 3.3 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, 3.4 W sytuacji gdyby kredyt spłacony był wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 3.5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowaniem liczonym jak w pkt. 3.4, 3.7 i 3.8 powiększone o marżę Banku. 3.6 Kredyt będzie wykorzystywany w dwóch transzach: I transza w terminie do dnia 25 czerwca 2012 roku, II transza w terminie do dnia 25 września 2012 roku. 3.7 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy podanej przez wybrany bank. 3.8 Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 3.9 Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 66.11.30.00 - 3 Usługi udzielania kredytu 3.11 Termin realizacji: Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w dniu podpisania umowy (ale nie później niż 25.06.2012)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 25.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty - załacznik nr 1 do SIWZ Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/        Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5518