Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP 271.2.2012

Stawiszyn, dnia 21.06.2012 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

złożono i wybrano następującą ofertę:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Koszt uzyskania kredytu

Liczba otrzymanych punktów

 1.

Bank Spółdzielczy w Pleszewie
ul. Kraszewskiego 11
63-300 Pleszew

268 096,03 PLN

100

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta  - odrzuceniu.

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z przyjętym jedynym kryterium oceny ofert: cena oferty  -  waga 100 %  (najniższy oferowany całkowity koszt kredytu) złożona oferta otrzymała 100 pkt.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia  zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i  została w nim złożona tylko jedna oferta , umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy PZP ).

 

Z up. Burmistrza
Sekretarz GiM Stawiszyn
/-/    Beata Kuśmierczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2680