Przebudowa nawierzchni chodników w miejscowości Stawiszyn ulice: Piskorzewska, Ciasna, Szosa Konińska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dnia 20.08.2009

UGiM 341/13/2009

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, póz. 1163, ze zm.), informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę nawierzchni chodników w miejscowości Stawiszyn, ulice: Piskorzewska, Ciasna, Szosa Konińska , ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  23 lipca 2009 roku pod numerem 251430-2009.

wybrano ofertę Wykonawcy: „"DROG MET" Roboty Drogowo - Budowlane z/s Pośrednik 1A 62- 840 Koźminek za cenę : 271 171,24 (cena brutto)

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty- najniższa cena- wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę z najniższą ceną (wraz z VAT), co zgodnie definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy PZP stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów stanowiącą średnią arytmetyczną ocen punktowych obliczonych przez Komisję Przetargową, której Burmistrz Stawiszyna powierzył czynności w przetargu oraz czynności związane z przygotowaniem tego postępowania. Do oceny oferty zastosowano, jako jedyne kryterium opisane wzorem:

 

                                       Najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie

Ocena punktowa = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                                                             Cena oferty rozpatrywanej

 

 

Nroferty

Nazwa i adres siedziby Oferenta

Liczba punktów kryterium - najniższa cena

1

„DROG MET" Roboty drogowo Budowlane

z/s Pośrednik 1 A 62-840 Koźminek

pkt. 100

2

„REMBUD" Bujak&Pietrzak

Ul. Tuwima 6  62+800 Kalisz

 pkt. 83,71

3

PPHU AỌUABUD ul. Kaliska 86

63-300 Pleszew

pkt 91,48

 

4.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa

„EKOLOGIA" ul. Torowa 1a  62-800 Kalisz

pkt 79,53

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA"

ul.Legionów 27  62-800 Kalisz

pkt  91,92

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

„BUDMEX" 62-704 Kawęczyn 89

pkt 74,20

7.

PPHU „DANBUD" z/s Emilianów 11

62-840 Koźminek

pkt 82,55

8.

„Aista" Sp. z o. o.  ul. Orzeszkowej 5/3

60-778 Poznań

 

pkt 74,44

 

Burmistrz Stawiszyna

Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6063