Stawiszyn: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekó

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Numer ogłoszenia: 91255 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax 062 7528097.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumerntacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Stawiszyn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pełnobranżowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę; na rozbudowę i modernizację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy i Miasta Stawiszyn oraz opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 28.05.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1. Cena - 90
• 2. Termin wykonania - 10
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI


Formularz oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykaz wykonanych usług
Wykaz osób
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja warunków zamówienia
Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Pobierz wyniki postępowania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5627