Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km I ETAP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-25

Stawiszyn, dn.16.09.2014 roku
PFiZP.271.7.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości  0,99 km I etap"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Firma  „BEDRÓG" Roboty Drogowo - Budowlane Sebastian Piętka,
z/s Smółki 1 A , 62-840 Koźminek

Cena wybranej oferty: 204 001,77 zł.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o. o.
ul. Częstochowska 95 , 62-800 Kalisz

95.99

95.99

2.

„BEDRÓG" Roboty Drogowo - Budowlane
Sebastian Piętka
z/s Smółki 1 A , 62-840 Koźminek

100,00

100,00

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

Modyfikacja SIWZ 2

2016-03-25

PFiZP 271.7.2014

Stawiszyn, dnia 01.09.2014 roku

MODYFIKACJA 2
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 179605-2014  z dnia 21.08.2014

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km I etap "
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 907z /  Zamawiający postanawia  zmodyfikować treść SIWZ w następujący sposób:  

Punkt 12 . SIWZ. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Podpunkt 12.1    Jest.

12.1 Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w   siedzibie Urzędu Gminy i

         Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3 , sekretariat Urzędu nie później niż do 03

         września 2014 r. , do godz. 10°° .

powinno być .

12.1 Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta

         Stawiszyn yl. Szosa Pleszewska 3 , sekretariat Urzędu  nie później niż do 05 września

         2014 r. , godz 10°°

 

 

Do pobrania

 

Burmistrz Stawiszyna
    Robert Jarzębski

Modyfikacja SIWZ

2016-03-25

PFiZP 271.7.2014
Stawiszyn, dnia 27.08.2014 roku

MODYFIKACJA 1
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:  zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 179605-2014  z dnia 21.08.2014

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km I etap "
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 907z /  Zamawiający postanawia  zmodyfikować treść SIWZ w następujący sposób:

W CZĘŚCI I I SIWZ

Formularz oferty oraz wzory załączników

Usuwa się załącznik Nr  9  „ Kosztorys ofertowy na przebudowę drogi gminnej nr 330 P

Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km , I Etap „

Kosztorys ofertowy znajduje się w odrębnym folderze umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego i stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia pn.

Kosztorys ofertowy

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o dł. 990 m

 

Do pobrania

 

Burmistrz Stawiszyna

  Robert Jarzębski

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-25

PFiZP 271.7.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stawiszyn.pl

Stawiszyn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km I ETAP Numer ogłoszenia: 179605- 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 62 7528079, faks 62 7528097.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km , I ETAP

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn o długości 0,99 km .

a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów,  regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych oraz studzienek do włazów kanałowych zabezpieczenie znaków geodezyjnych,

b) roboty ziemne, w tym mechaniczne plantowanie terenu, koryta o głębokości do 10 cm,

c) przepusty pod drogą - rozebranie przepustów rurowych ułożenie nowych z rur PVC o średnicy 60 cm ścianki czołowe z bloczków betonowych,

d) jezdnia, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża, dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2

o gr. 4 cm, / 2970,00 m²

e) pobocza, w tym formowanie poboczy, plantowanie poboczy,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące i 00/100 złotych). -Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. Z dopiskiem : Wadium - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Kiączyn Nowy - Stawiszyn .

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. (Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne). W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna - oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). -Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. dowód wpłaty pieniędzy na konto Zamawiającego czy kserokopię gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. - Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. - Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: * odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, * nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, * zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. * w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. -Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. -W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, winno jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy muszą wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie, budowie drogi  o wartości brutto min. 200.000,00 zł. Ocena spełniania warunku będzie odbywała się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie Ocena spełniania warunku będzie odbywała się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy muszą wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie odbywała się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykaz części zamówienia lub zakres robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. Formularz cenowy wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Pełnomocnictwo (jeżeli występuje).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. 2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację zamówienia. Przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia. 3.Jeżeli w trakcie robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50 % ceny umownej, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć te roboty do wykonania na podstawie zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli w trakcie robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót, to wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty zostanie ustalona kosztorysem dodatkowym, powykonawczym. Na wykonanie robót dodatkowych każdorazowo zostanie sporządzony protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3

 62-820 Stawiszyn , pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn ul. Szosa Pleszewska 3,

 62-820 Stawiszyn ,sekretariat Urzędu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Robert Jarzębski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5297