Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-12-19

PFiZP.271.6.2017

 

Ogłoszenie nr 500077923-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-12-07

Informacja z otwarcia ofert

2017-11-28

FiZP.271.6.2017                                                                                                               Stawiszyn, 28.11.2017 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”
Numer ogłoszenia: 618617-n-2017; data zamieszczenia: 20.11.2017

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. : 740 000,00 zł brutto (na kolejne 12 miesięcy , tj. rok 2018)

 Złożono następującą ofertę:

               

L.p.

 

Nazwa i adres

Wykonawcy, który

złożył ofertę

w terminie

Cena całkowita oferty

(w zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

 

Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych

Spółka Akcyjna

ul. Bażancia 1 a

62-800 Kalisz

805 950,00

netto

 

01.01.2018-31.03.2019

(15 miesięcy)

Zapłata faktury nastąpi w terminie 21 dni od daty jej doręczenia

870 426,00

brutto

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu w dniu 28.11.2017 roku o godz. 1030 .

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Pytanie

2017-11-22

PFiZP.271.6.2017                                                               

 

Odpowiedź na pytanie 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy
i Miasta Stawiszyn”

Informuję, że w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie:

„w związku z ogłoszeniem przetargu na “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”, uprzejmie proszę o udostępnienie formularza oferty wraz z załącznikami w wersji edytowalnej”

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i zamieszcza załączniki do ww. postępowania w formie edytowalnej na BIP Gminy i Miasta Stawiszyn – zakładka Zamówienia publiczne (profil nabywcy) – Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”.

 

Z upoważnienia:
Zastępca Burmistrza Stawiszyna
/-/ Grzegorz Kaczmarek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2017-11-20

Ogłoszenie nr 618617-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gmina i Miasto Stawiszyn:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-11-20
Data publikacji:2017-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:5069