Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP 271.2.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Stawiszyn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 233026 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193206 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 991.505,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Kredyt długoterminowy w wysokości 991.505,00 zł przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3.2 Spłata kredytu nastąpi od 25.03.2014 do 25.12.2018: 1 rata 25 marca 2014 r. kwota 25.000 zł. 2 rata 25 czerwca 2014 r. kwota 25.000 zł. 3 rata 25 września 2014 r. kwota 25.000 zł. 4 rata 25 grudnia 2014 r. kwota 25.000 zł. 5 rata 25 marca 2015 r. kwota 54.500 zł. 6 rata 25 czerwca 2015 r. kwota 54.500 zł. 7 rata 25 września 2015 r. kwota 54.500 zł. 8 rata 25 grudnia 2015 r. kwota 54.801 zł 9 rata 25 marca 2016 r. kwota 54.500 zł. 10 rata 25 czerwca 2016 r. kwota 54.500 zł. 11 rata 25 września 2016 r. kwota 54.500 zł. 12 rata 25 grudnia 2016 r. kwota 54.801 zł. 13 rata 25 marca 2017 r. kwota 54.500 zł. 14 rata 25 czerwca 2017 r. kwota 54.500 zł. 15 rata 25 września 2017 r. kwota 54.500 zł. 16 rata 25 grudnia 2017 r. kwota 54.801 zł 17 rata 25 marca 2018 r. kwota 59.000 zł. 18 rata 25 czerwca 2018 r. kwota 59.000 zł. 19 rata 25 września 2018 r. kwota 59.000 zł. 20 rata 25 grudnia 2018 r. kwota 59.602 zł Spłata odsetek kwartalnie. Pierwsza spłata odsetek w IV kwartale 2012 roku. 3.3 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, 3.4 W sytuacji gdyby kredyt spłacony był wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 3.5 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja od uruchomienia kredytu oraz oprocentowaniem liczonym jak w pkt. 3.4, 3.7 i 3.8 powiększone o marżę Banku. 3.6 Kredyt będzie wykorzystywany w dwóch transzach: I transza w terminie do dnia 25 czerwca 2012 roku, II transza w terminie do dnia 25 września 2012 roku. 3.7 Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy podanej przez wybrany bank. 3.8 Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia. 3.9 Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 3.10 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 66.11.30.00 - 3 http://www.przetargi.egospodarka.pl/3-Uslugi-udzielania-kredytu Usługi udzielania kredytu 3.11 Termin realizacji: Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego w dniu podpisania umowy (ale nie później niż 25.06.2012)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Pleszewie , ul. Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew, ul.Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 268096,03
  • Oferta z najniższą ceną: 268096,03 / Oferta z najwyższą ceną: 268096,03
  • Waluta: PLN.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/   Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2806