Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

I. Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

5) wykształcenie wyższe w zakresie: budownictwo;

6) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat;

7) staranność i wnikliwość w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej;

8) umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego;

9) zdolność do pracy nad kilkoma projektami / inwestycjami równocześnie;

10) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;

11) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, programy kosztorysowe);

12) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie zamówień publicznych,

o samorządzie gminnym, finansów publicznych, postępowania administracyjnego;

2) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność, dobra organizacja pracy;

3) umiejętność pracy w zespole;

4) umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przygotowywanie inwestycji do realizacji,

2) opiniowanie opracowywanych dokumentacji projektowych,

3) przygotowanie wzoru umowy na realizację zadania wraz z uzyskaniem weryfikacji

pod względem prawnym,

4) koordynacja inwestycji z ramienia Gminy,

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

6) nadzorowanie remontów, napraw i konserwacji budynków będących własnością Gminy,

7) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach pogwarancyjnych,

8) rozliczanie prowadzonych zadań,

9) przygotowywanie planów inwestycyjnych,

10) sporządzanie sprawozdań.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, rozwoju i planowania przestrzennego", w terminie do dnia 07.04.2020r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-03-16
Data publikacji:2020-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Morawska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2048