Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2020

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

 

Wymagania niezbędne, zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w jednostkach administracji publicznej : co najmniej 1 rok ,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • opracowywanie ofert specyfikacji istotnych warunków zamówień i umów do określonego zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów oraz wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • przygotowanie postępowań przetargowych i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 • opisywanie rachunków i faktur wpływających do Urzędu zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie wszelkiej sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych,
 • pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz o możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminy,
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów,
 • rozliczanie zadań dofinansowanych z funduszy pomocowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w przedmiotowym zakresie,
 • współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie zamówień publicznych,
 • zdolność do pracy nad kilkoma zamówieniami / projektami równocześnie,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, bezstronność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność przewidywania,
 • umiejętność stosowania prawa.

Wymagane dokumenty:

 • 1) list motywacyjny,
 • 2) życiorys (CV),
 • 3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • 5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • 6) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • 7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • 8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • 9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych” , w terminie do dnia 30.09.2020r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

 Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2020-09-15
Data publikacji:2020-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Jaroszewski
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1982