Burmistrz Stawiszyna ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie w wymiarze 1/1 etatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2021

Burmistrz Stawiszyna

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OBSŁUGI KASOWEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków podinspektora ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej,
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub pokrewnym (finanse, bankowość, rachunkowość itp.) i staż pracy minimum trzy lata albo wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy minimum 5 lat,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z obrotem gotówkowym gminy i bezgotówkowym,
 • dekretowanie dokumentów źródłowych, przyjmowanych do kasy,
 • wprowadzanie przyjętych wpłat i innych opłat, na poszczególne konta podatkowe,
 • księgowanie raportów kasowych, z tytułu przyjętych wpływów i dokonanych wpłat oraz bieżąca kontrola zaksięgowanych operacji, w tym bezgotówkowych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • powadzenie spraw związanych z podatkiem VAT i opłatą skarbową,
 • rozliczanie, przygotowywanie sprawozdań z dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 • prowadzenie księgi depozytów kasy,
 • prowadzenie księgi poręczeń i gwarancji.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

 – parter,

2) stanowisko: administracyjno-biurowe,

3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz bezpośrednim kontaktem z interesantami,

5) umowa na czas określony.

 

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowość budżetowa i obsługa kasowa” , w terminie do dnia 24.02.2021r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.Stawiszyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy Państwu Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie jest Burmistrz Stawiszyna ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,
 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie za pomocą adresu: iod@stawiszyn.pl lub osobiście w budynku Urzędu – pok. nr 7 (parter),
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-02-09
Data publikacji:2021-02-09
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Morawska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1591