Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2021

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Pracownik Socjalny

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS
w Stawiszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych nie przekracza 6%.
1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

3. Wymagania:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy
społeczne tj.
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub,
- ukończone do dnia 31 grudnia 2013r. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: politologia,
polityka społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
- ukończone do dnia 01 maja 2004r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i
nauki społeczne lub socjologia bez względu na rodzaj specjalności.
c) nieposzlakowana opinia,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność obsługi komputera,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej; o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz innych aktów
prawnych w zakresie udzielania pomocy.
d) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
e) solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
f) kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,
g) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.
5. Zakres czynności:
a) świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków,
b) rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców,
c) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych
i w ramach realizacji gminnych programów osłonowych oraz wnioskowanie o wskazane merytorycznie formy pomocy,
d) przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
e) udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,
f) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków
negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
g) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
h) inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie
dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,
i) diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
j) opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,
k) udzielenie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny,
l) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
ł) obsługa programu komputerowego „Pomost”,
m) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji,
n) inne zadania zlecone przez Kierownika MGOPS w Stawiszynie.
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) praca na pełen etat,
b) praca w środowisku,
c) praca w biurze, w tym także przy komputerze,
d) bezpośredni kontakt z klientami pomocy społecznej.
7. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
c) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
e) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
f) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
g) CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji”.
h) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
8. Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 12.03.2021r. do godziny 15.00 w siedzibie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie lub poczta na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stawiszynie, ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn z adnotacja „Dotyczy naboru na stanowisko
pracownik socjalny”.
Dokumenty, które wpłyną do MGOPS w Stawiszynie po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-62) 75-28-144 wew. 22

Klauzula Informacyjna RODO w MGOPS w Stawiszynie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie z siedzibą
przy ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn, nr.tel. 62 75 28 144, e-mail: gopsstawiszyn@post.pl
2. W MGOPS w Stawiszynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu 62 75 28 144 lub adresem e-mail: gopsstawiszyn@post.pl
3. Pani/Pana dane wskazane w art. 22 przepisach Kodeksu pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na
stanowisko „pracownik socjalny” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, natomiast inne dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. Podanie przez państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie

/-/ Marzena Juszczak

 

Załączniki:

Kwestionariusz

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o braku przeciwwskazań

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2021-02-16
Data publikacji:2021-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1803