Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP.271.7.2013

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego /Bajkowa Kraina/ w Zbiersku.


Numer ogłoszenia: 356338 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284242 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach oraz budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego /Bajkowa Kraina/ w Zbiersku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: I.Termomodernizacja budynku /Publicznego Przedszkola Samorządowego Bajkowa Kraina w Zbiersku o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy 547,33 m² , Powierzchnia użytkowa 589,30 m² ; Kubatura 1667,30 m³ obejmujący swoim zakresie: 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.Termomodernizacja ścian metodą lekką mokrą*Roboty przygotowawcze*Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm 285,625 m²,*Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 5,00 cm 51,075 m²,*Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych ścian 285,625 m²*Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ościeży 51,075 m² *Malowanie elewacji 336,700 m² *Obróbki blacharskie 23,964 m² Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3.Termomodernizacja murów fundamentowych*Roboty przygotowawcze *Wykopy do gł.1,50 m 30,342 m³ *Ocieplenie ścian fundamentowych 101,140 m², *Wykonanie tynku mozaikowego 50,570 m² 4.Termomodernizacja dachu*Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze elementów dachu krytego dachówką*Przełożenie pokrycia dachowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki 467,328 m² *Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, karpiówką 311,552 m² *Izolacje z wełny mineralnej grub. 15+5 =20,00 cm 650,500 m² *Izolacje z folii 650,500 m²*Okładziny z płyt gips karton 650,500 m²*Obróbki blacharskie 38,330 +3,800= 40,130 m²*Rynny dachowe 103,800 m²*Rury spustowe 35,100 m² 5.Roboty różne *Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe *Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki brukowej na wcześniej ułożonych warstwach podłoża 50,570 m² *Okładziny schodów zewnętrznych płytkami 29,040+204,00= 233,040 m² *Izolacje poziome przeciwwilgociowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.6. Wymiana instalacji co *Roboty demontażowe rurociągów, grzejników *Rurociągi z rur stalowych o średnicy 50 65 mm 20,00 m *Rurociągi z rur warstwowych o średnicy 16 40 mm 274,00 m, *Grzejniki stalowe 37 szt, *Zawory termostatyczne 37 szt *Zawory przelotowe, zawory grzejnikowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. II.Termomodernizacja budynku /Publicznego Przedszkola Samorządowego z filią w Petrykach o parametrach technicznych: Powierzchnia zabudowy 497,00 m²; Powierzchnia użytkowa 590,00 m²; Kubatura 1664,95 m³ obejmujący swoim zakresie: 7.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 8.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej *Wymiana istniejących okien drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, U mniejsze lub równe 1,60 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe 1,10 W/m2*K), łącznie 37,184 m², *Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, współczynnik U mniejsze lub równe 1,50 W/m2*K (szyby U mniejsze lub równe 1,10 W/m2*K). (szkło bezpieczne) 20,400 m² *Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej 57,784 m² *Parapety 28,870 m² *Wykucia, roboty demontażowe 9.Termomodernizacja ścian metodą lekką mokrą *Roboty przygotowawcze*Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 15,00 cm 387,932 m², *Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 5,00 cm 25,923 m², *Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ocieplonych ścian 387,932 m² *Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa ościeży 25,923 m² *Malowanie elewacji 413,865 m² *Obróbki blacharskie 10,105 m² Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.10.Termomodernizacja murów fundamentowych *Roboty przygotowawcze *Wykopy do gł.1,50 m 31,200 m³ *Ocieplenie ścian fundamentowych warstwą styropianu gr. 15 cm 88,400 m² *Wykonanie tynku mozaikowego 36,400 m² 11.Termomodernizacja dachu *Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze *Termoizolacja dachu płytami styropianowymi obustronnie laminowanymi lub wełny mineralnej grubości 20,00 cm 630,800 m² *Obróbki blacharskie 34,520 m² *Rynny dachowe 33,200 m² *Rury spustowe 25,150 m² *Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowo 597,600 m² 12.Roboty różne *Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe*Ułożenie nawierzchni chodników i placów z kostki brukowej na wcześniej ułożonych warstwach podłoża 52,200 m² *Okładziny schodów zewnętrznych płytkami 95,025 m² *Izolacje poziome przeciwwilgociowe. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.21.42.00-2, 45.23.00.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Robót Ogólnobudowlanych ZROBUD Marek Kędzia, ul. Zachodnia 8, 63-322 Gołuchów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1031346,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 579133,20
  • Oferta z najniższą ceną: 579133,20 / Oferta z najwyższą ceną: 664918,94
  • Waluta: PLN.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2807