XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 1 sierpnia 2017r. (tj. wtorek ) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Stawiszyn do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa w powiecie kaliskim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2.Aktywna integracja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020.
  7. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.