XLV Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XLV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 18 kwietnia 2018r. (tj. środa) o godz. 11.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

– oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

– przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”;

– przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Petryki”;

– przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyrów”;

  1. Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za 2017 rok; Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok; Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Stawiszynie;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
  4. Przyjęcie protokołu XLIV sesji.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.