Obrady LII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie które odbędą się w dniu 17 października 2018r. (tj. środa) o godz. 8.00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. 3.Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności pomiędzy sesjami.;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiszyn na lata 2018 – 2025;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Stawiszyn
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.