Obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 14 maja  2019 roku o godz. 12.30. w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenie tych stawek.
 6. Sprawozdania jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn z działalności za  2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.