Dotacje na fotowoltaikę w programie Mój prąd. Rusza nabór wniosków

Powiększ obraz

30 sierpnia Ministrowo Energii i Środowiska ogłosilo start programu dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd. Dotacji ma wystarczyć dla 200 tys. przyszłych prosumentów (całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

30 sierpnia br. minister energii oraz minister środowiska podpisali rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach tzw. Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji, co kończy proces legislacyjny konieczny do uruchomienia dotacji z programu Mój Prąd.

Program będzie mieć charakter ogólnopolski. O dofinansowanie w ramach Mojego Prądu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dotację w wysokości do 5 tys. zł, ale nie większą niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych, będzie można przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy jednostkowej od 2 kW do 10 kW.

Instalacja takiego domowego systemu fotowoltaicznego umożliwia skorzystanie z prosumenckiego systemu opustów, w ramach którego niewykorzystane na miejscu nadwyżki wyprodukowanej energii można wprowadzić do sieci, otrzymując na kolejnym rachunku za energię rabat za pobraną energię, proporcjonalnie do każdej wyeksportowanej kilowatogodziny, w stosunku 1:0,8 (pomniejszeniu ulegają części zmienne składnika energii i dystrybucji).

Wnioski o dotacje można składać w formie papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w wojewódzkich funduszach. Wnioski będzie też można wysłać pocztą lub kurierem.

W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania NFOŚiGW będzie zawierać umowę o dofinansowanie zgodnie z przyjętym wzorem. Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie ma być bezzwłocznie przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.

NFOŚiGW zaznacza, że zobowiazanie do podpisania umowy nie powstanie, gdy Fundusz otrzyma wiadomość e-mail o braku możliwości dostarczenia informacji o podpisaniu umowy lub beneficjent wycofał się z ubiegania o dofinansowanie. Za wycofanie się beneficjenta z ubiegania o dofinansowanie uważa się przesłanie informacji mailowej w ciągu 24 godzin od wysłania informacji o podpisaniu umowy przez NFOŚiGW.

Co ważne, w ramach inwestycji sfinansowanej z dotacji w programie Mój Prąd będzie można uwzględnić koszty poniesione już od 23 lipca br. Przy tym można zainstalować tylko nowe urządzenia, wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przez instalacją, a w grę nie wchodzi rozbudowa istniejącej instalacji, ani dotacja na instalację, która została podłączona do sieci przed ogłoszeniem naboru.

Warunek programu to użytkowanie dofinansowanej instalacji we wskazanej lokalizacji przynajmniej przez 3 lata od dnia wypłaty dotacji.

Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na dodatkowe korzyści dla inwestora.

Ministerstwo Energii podało, że według jego szacunków obecnie w Polsce zainstalowano już 85 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotację w programie Mój Prąd można znaleźć na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/