Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Powiększ obraz

Trwa nabór w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały PPGR.

Dofinansowanie w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu. Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność, i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PPGR-y.

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR), w których pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
  2. Złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Złożenie kopii dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR, który należy dołączyć do oświadczenia (w przypadku posiadania lub dostarczyć w późniejszym terminie).

Niezbędne dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Druki można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62‑820 Stawiszyn lub w formie elektronicznej ze strony www.stawiszyn.pl.

Uwaga!

  1. Na każde dziecko można złożyć osobne oświadczenie.
  2. Z programu nie może skorzystać osoba, która podpisała umowę użyczenia na komputer w ramach programu Cyfrowa Polska w 2020 roku.

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Grzegorz Kaczmarek

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka
  2. Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu