Obrady LV sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 18 maja 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 10:30 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
 5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Stawiszynie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030.
 13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad