Agroenergia

Program Agroenergia.

Dotacje na OZE dla rolników

Program skierowany jest

Wyłącznie rolnicy indywidualni.( Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo).

 

Przedsięwzięcie ma na celu dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza.

 

Inwestycje dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  1. a) energię ze źródeł odnawialnych,
  2. b) ciepło odpadowe,
  3. c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

 

Alokacja:

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania –  do 200 000 tys. zł

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł

 

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”;

 

Terminy i sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”
Osoby do kontaktu w sprawie programu:

Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969

Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371

agroenergia@nfosigw.gov.pl

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu:
Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE : http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/

 

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW  o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w ramach Programu priorytetowego „Agroenergia” .

Ogłoszenie o naborze

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu priorytetowego Agroenergia”