Klub Seniora

Projekt „Senior z pasją” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Projekt partnerski

Lider projektu – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Partner – Gmina i Miasto Stawiszyn

Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0058/17 pt. „Senior z pasją” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wartość projektu – 458 437, 50 zł

Wartość dofinansowania – 435 515, 62 zł

Przedmiotem projektu „Senior z pasją” jest utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, dla osób 65+. W pierwszym roku realizacji projektu klub będzie działał +w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku. Docelowo klub seniora będzie funkcjonował w Petrykach w budynku, w którym obecnie jest przedszkole. Otrzymane dofinansowanie pozwoli dostosować budynek obecnego przedszkola do potrzeb seniorów oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt). Zatrudniona zostanie osoba na stanowisku opiekuna osób starszych. Zostaną pokryte koszty utrzymania klubu oraz zostanie zapewnione wyżywienie wszystkim uczestnikom i bezpłatny dojazd do klubu. W ramach Klubu Seniora będą odbywać się warsztaty tematyczne tj. społeczne, artystyczne, prozdrowotne czy gimnastyczne. Zostaną także zorganizowane wyjazdy kulturalne dla seniorów. Projektem zostanie objętych 60 uczestników, w pierwszym roku działania Klubu 30 uczestników oraz 30 w drugim roku.

Celem projektu jest objęcie usługami społecznymi 60 osób powyżej 65 roku życia (33K/27M), które są niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w województwie wielkopolskim w okresie XII.2018 – XII.2020.

W ramach projektu na terenie gminy Stawiszyn będą świadczone usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowane w ramach utworzonego klubu seniora „Senior z pasją”. Dzięki Klubowi Seniora osoby 65+ będą miały możliwość spotkań, nawiązania kontaktów , udziału w różnych aktywnych formach wsparcia, które wpłyną na ich rozwój i samopoczucie. Podejmowane działania będą przeciwdziałać osamotnieniu i marginalizacji seniorów w Gminie i Mieście Stawiszyn.

Rezultat: wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych (60 osób).

Planowane efekty:

  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 60.
  3. Liczba osób powyżej 65 roku życia, które są niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia objętych wsparciem w ramach projektu – 60.

Planowane rezultaty:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.
  2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opekuńczych istniejących po zakończeniu projektu.

 

RekrutacjaHarmonogram zajęćGaleria

Klub Seniora rozpoczyna swoją działalność w Domu Kultury w Zbiersku. W ramach Klubu organizowane będą warsztaty tematyczne m.in. artystyczne, gimnastyczne, muzyczne, spotkania z dietetykami, lekarzami czy prawnikami. Każdy z uczestników tych warsztatów będzie miał zagwarantowany bezpłatny transport oraz wyżywienie. Działalność swoją będzie prowadził od poniedziałku do piątku. Oferta uczestnictwa w Klubie Seniora skierowana jest do mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, którzy ukończyli 65 lat.

Klub Seniora współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Senior z pasą”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez 2 lata. W pierwszym roku uczestniczyć w klubie będzie 30 osób i w drugim roku tyle samo. Osoby zainteresowane działalnością Klubu zapraszamy do kontaktu do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 17, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30). W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Bylica, tel. 62 75-28-079, email: a.bylica@stawiszyn.pl.

„Senior z pasją” to projekt skierowany dla ludzi, którzy pragną kontaktu z innymi ludźmi, chcą żyć w sposób aktywny i twórczy.

 

Dokumenty do pobrania

 

Plakat spotkania rekrutacyjnego