Regulamin konkursu „Kreatywny recykling wśród mieszkańców”

Powiększ obraz

Regulamin konkursu Kreatywny recykling wśród mieszkańców”

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Stawiszyna.
 2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Kreatywny recykling wraz z edukacją ekologiczną mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn.
 4. Celem konkursu jest skierowanie uwagi mieszkańców gminy na tematykę prawidłowej
  i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi oraz mobilizacja mieszkańców
  do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej.
 5. W ramach konkursu zadaniem mieszkańców będzie zagospodarowanie wolnej przestrzeni (ogrodów, balkonów, tarasów, ogródków działkowych, altanek i innych terenów zielonych) poprzez stworzenie dekoracji/postumentu/rzeźby metodą mieszaną. Do stworzenia dekoracji muszą zostać wykorzystane materiały i przedmioty postrzegane jako niepotrzebne odpady przeznaczone do wyrzucenia oraz surowce naturalne.
 6. Do realizacji zadania będzie można wykorzystać różnego rodzaju materiały: palety, skrzynki, opony, opakowania szklane, plastikowe, zużyte meble, sprzęty itp., które
  w połączeniu z surowcami naturalnymi (np. drewno, gips) nadadzą otoczeniu niepowtarzalny wygląd, zaś odpady otrzymają nowe, drugie życie.
 7. Przygotowana praca konkursowa powinna mieć od około 1,0 m do 2 m wysokości.
 8. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na załączniku nr 1 do regulaminu.
  Wypełnione zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stawiszyn.pl bądź dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w terminie od 29.11.2018 do 06.12.2018 roku.
 9. Każdy z uczestników konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie zgodne z tematem konkursu.
 10. Zgłoszone w terminie oraz zgodne z regulaminem projekty będą sfotografowane w celu przeprowadzenia prac Komisji Konkursowej.
 11. Komisja Konkursowa w składzie pięcioosobowym pod przewodnictwem Burmistrza Stawiszyna dokona oceny zgłoszeń oraz wyłoni zwycięzców i laureatów konkursu.
 12. Wśród uczestników zostaną przyznane 3 główne nagrody rzeczowe:
 • I miejsce (wartość nagrody około 500zł);
 • II miejsce (wartość nagrody około 400zł);
 • III miejsce (wartość nagrody około 300zł);
 • oraz 10 nagród-wyróżnień (o wartości około 90zł)

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane zostaną dyplomy.

Na każdej nagrodzie rzeczowej umieszczone zostanie oznakowanie zgodnie
z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

 1. Uczestnicy konkursu, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej www.stawiszyn.pl. Warunkiem uczestnictwa
  w konkursie jest złożenie podpisanego oświadczenia, zamieszczonego w załącznik nr 1 będącego zgłoszeniem. Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych określonych
  w regulaminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 grudnia 2018r. podczas imprezy „ Ekologiczny Stawiszyn”

regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania