Sesja absolutoryjna

Powiększ obraz

W dniu 14 czerwca 2022 roku, odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie, której zasadniczym tematem było udzielenie Burmistrzowi Stawiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia Raportu o stanie Gminy i Miasta Stawiszyn. Zgodnie z ustawą samorządową, raport przedstawił Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek. Po debacie nad raportem, radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania.

Zgodnie z porządkiem obrad udzielenie absolutorium poprzedzone zostało przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiska Komisji Rady Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za rok 2021 radni głosowali jednogłośnie.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie Barbara Włodarczyk w imieniu radnych pogratulowała Burmistrzowi Grzegorzowi Kaczmarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę.

Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek podziękował wszystkim za współpracę, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu gminy, wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców oraz za otrzymane absolutorium. Dalsza część sesji przebiegła zgodnie z porządkiem obrad.