Burmistrz Stawiszyna zatrudni na czas zastępstwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Powiększ obraz

Burmistrz Stawiszyna

zatrudni na czas zastępstwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska

 

OFERTA PRACY: Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

 

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym albo wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał,
 2. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naliczanie opłat,
 3. ustalanie wysokości opłat w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
 4. zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na odbiór odpadów komunalnych, w tym przygotowanie SIWZ (opis przedmiotu zamówienia),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska,
 • realizacja zdań gminy wynikających z gospodarki odpadami,
 • współpraca ze służbą weterynaryjną,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 • współpraca z Gminną Spółką Wodną,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne,
 • prowadzenie postępowań i ich realizacja w obszarze usuwania drzew i krzewów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn (ustawa o ochronie przyrody),
 • koordynacja i organizacja działań w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową,
 • prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa,
 • prowadzenie gminnych rejestrów obiektów przyrodniczych objętych ochroną,
 • przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatu na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,
 • pozyskiwanie informacji o programach pomocowych oraz możliwościach ich wykorzystania przez samorząd gminny w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w przedmiotowym zakresie,
 • współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie oraz jednostkami gminy w zakresie powierzonych obowiązków,
 • Wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonego.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (piętro),
 2. zatrudnienie na czas zastępstwa,
 3. stanowisko: ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
 4. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 5. stanowisko pracy związane z obsługą komputera oraz bezpośrednim kontaktem z interesantami,
 6. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie
 7. w zależności od potrzeb pracodawcy konieczność wyjazdu poza stałe miejsce pracy.

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa powyżej dla swej ważności wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy stanowiska Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska”, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” oraz podpisane.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy Państwu Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych                w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie jest Burmistrz Stawiszyna ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie  za pomocą adresu: iod@stawiszyn.pl lub osobiście w budynku Urzędu – pok. nr 7 (parter).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.