Obrady LXIV sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 26 luty 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:30 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach,, Programu wyrównania różnic między regionami III edycja 2022 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej,,.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Kaliskiemu im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu/ wyposażenia dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uczelnię.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn.
 11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 12. Wolne głosy i wnioski.
  – odpowiedź Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwały antysmogowej.
 13. Zamknięcie obrad