Informacja o naborze wniosków

Powiększ obraz

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Nabór trwa od 29-12-2017 do 02-02-2018

Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy;
 2. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
 3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną:
 2. Mikro, małe przedsiębiorstwa – do 45% kosztów kwalifikowalnych;
 3.  Średnie przedsiębiorstwa – do 35% kosztów kwalifikowalnych;
 4.  Duże przedsiębiorstwa – do 25% kosztów kwalifikowalnych;
 5. Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów badawczych
  z elementami infrastruktury:
 6. MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;
 7. Duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych;

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis – do 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN.

 

Wskazane powyżej intensywności wsparcia określają maksymalne poziomy dofinansowania.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240