Informacja – bioodpady

Powiększ obraz

Drodzy Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy iż zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne będzie można zbierać w kompostowniku przydomowym.

Za każdą osobę w danym gospodarstwie, które przystąpi do kompostowania bioodpadów w posiadanym przez siebie kompostowniku będzie odliczany 1,00 zł od stawki (od każdego mieszkańca danej nieruchomości).

Informujemy nadto, że w/w uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, tj. 20.01.2021. Po tym dniu możliwe jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy lub drogą mailową na adres: srodowisko@stawiszyn.pl. W deklaracji tej właściciel pomniejsza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym odliczenia ujęte będą od lutego br.

Jeżeli Państwo nie decydują się na posiadanie kompostownika nie ma potrzeby składania nowej deklaracji!

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

  • Kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
  • Kompostownik o pojemności od 10 mdo 50 mpowinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Kompostownikiem może być pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.

DEKLARACJA

HARMONOGRAM