XXXIX sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 19.01.2022 r. (tj. środa) o godz.16:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wpierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy i Miasta w Stawiszynie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Stawiszyna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/261/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta w Stawiszynie na lata 2022-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Długa Wieś Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszych”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4342P z drogą powiatową nr 4646P w m. Długa Wieś Druga”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Mycielin, Żelazków  i Blizanów w zakresie przyjęcia powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/200/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lutego 2021 roku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVIII/201/2021 Rady Miejskiej Stawiszynie z dnia 23 lutego 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 04 lutego 2004 roku w sprawie: przyznania pomieszczeń użytkowych i mienia ruchomego na świadczenie usług podstawowej opieki medycznej na terenie gminy Stawiszyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Pólko – Ostrówek na lata 2022-2025
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022.
 18. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030.
 19. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.