Obrady LXV sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 27 marca 2024 r. (tj. środa) o godz. 10:30 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między Sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2024 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P Zbiersk – Zbiersk Kolonia”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2025 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach ,, Programu wyrównania różnic między regionami III edycja 2022 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej,,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030.
 13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 14. Wolne głosy i wnioski.
  • – sprawozdania jednostek organizacyjnych
 15. Zamknięcie obrad