Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

PFiZP.271.3.2013

Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2

Numer ogłoszenia: 103140 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74686 - 2013 data 21.02.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być złożone w kasie tutejszego urzędu..
  • W ogłoszeniu powinno być: 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być złożone w sekretariacie UGiM Stawiszyn - pokój nr 9. (Kserokopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty),.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
  • W ogłoszeniu jest: -wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  • W ogłoszeniu powinno być: nd.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - Wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ -wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 do SIWZ), Zgodnie z § 1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajmy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane dowodami są poświadczenia ( lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia). UWAGA: Zgodnie z § 9 ust.2 ww. rozporządzenia : W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa w § 1 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817). - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3 do SIWZ), -Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność) -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu, - kserokopię dowodu wniesienia wadium, -kosztorys ofertowy, -ważne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia (co najmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy) - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ( załącznik nr 8 do SIWZ).

 

 

Z up. Burmistrza Stawiszyna

Sekretarz GiM Stawiszyn

/-/ Beata Kuśmierczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2474