Konserwacja oraz czyszczenie boisk sportowych kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Zbiersk Cukrownia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PFiZP.2614.1.2014
Stawiszyn, 11 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na podjęcie się wykonania usług polegających na: Konserwację oraz czyszczenie boisk sportowych kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012  w  miejscowości Zbiersk Cukrownia

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami/.

 1. Zamawiający:

Gmina i Miasto  Stawiszyn z siedzibą przy ul. Szosa Pleszewska 3 , 62-820 Stawiszyn tel. 62/ 75 28 079  faks: 62/ 75 28 097  adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Konserwacja oraz czyszczenie boisk sportowych kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012  w  miejscowości Zbiersk Cukrownia w zakres której wejdzie m. in. wykonanie następujących zabiegów:

1) dla boiska sportowego ze sztucznej trawy:

- konserwacja duża (2 razy w ciągu roku)

 • Przegląd stanu technicznego boiska, ocena konieczności wykonania drobnych napraw
 • Oczyszczenie nawierzchni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych i śmieci
 • Szczotkowanie twarde nawierzchni
 • Spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia
 • Mechaniczne czyszczenie granulatu
 • Uzupełnienie i równomierne rozprowadzenie wypełnienia granulatu na całej powierzchni boiska
 • Przeczesanie miękkie włókien trawy w celu wyrównania nawierzchni po uzupełnieniu wypełnieniem
 • Podklejenie trawy w miejscach, gdzie jest to konieczne
 • Inspekcja systemu drenażu.

- konserwacja mała (1 raz w roku)

 • Szczotkowanie twarde nawierzchni
 • Spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia

2) dla boiska  sportowego poliuretanowego: 

Czyszczenie suche boiska. ( 1 raz w roku)

Wymiary boisk:

boiska sportowe ze sztucznej trawy o wymiarach 30,0 m x 62,0 m

boisko  sportowe wielofunkcyjne poliuretanowe o wymiarach:  19,1m x 32,1m

 1. Termin wykonania:

Część zamówienia

Przedmiot zamówienia

Termin wykonania

 

Część 1

 

Konserwacja duża boiska ze sztucznej trawy

 

Do 14 maja 2014

 

Część 2

 

Konserwacja mała boiska ze sztucznej trawy

Czyszczenie i konserwacja boiska poliuretanowego

 

 

Lipiec 2014

 

Część 3

 

Konserwacja duża boiska ze sztucznej trawy

 

Październik 2014

UWAGA:

Wszystkie zabiegi powinny być wykonane przy zastosowaniu specjalistycznych maszyn przeznaczonych do pielęgnacji powierzchni  ze sztucznej nawierzchni.

W celu sprawdzenia stanu technicznego boisk istnieje możliwość dokonania przez Oferentów wizji lokalnej kompleksów sportowych, których konserwacja jest przedmiotem zapytania.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik Nr 1, w terminie do 17.04.2014 r. do godz. 12.00. na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem „Oferta na konserwację oraz czyszczenie boisk Orlik",

2) Do oferty proszę dołączyć ewentualny wykaz prac o podobnym charakterze, opinie, referencje.

 1. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty za realizację każdej części zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, koszt dojazdu.

3) Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

4) Cena oferty nie podlega waloryzacji.

6. Kryterium wyboru oferty:

Cena - 100%.

 1.  Zapytania o przedmiot zamówienia:

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

Wiesław Szymczak , Paulina Grala - UGiM w Stawiszynie tel. 62/ 75 28 079

8.      Ogłoszenie wyników

Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umow

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6073