Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Stawiszyn, dn. 24 listopada 2023 r.

OPP.426.1.2023

 

Burmistrz Stawiszyna ogłasza

nabór wniosków

o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji

na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2024

 

 1. Dotacja celowa z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn może być udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r., poz. 2048) nie należącemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzi działalność sportową.

 

 1. Przedmiotem dotacji może być finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia o charakterze sportowym z tytułu:
 2. a) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników;
 3. b) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
 4. c) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;
 5. d) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
 6. e) organizacji imprez sportowych na terenie gminy:
 7. f) obsługi zadania (np. opłaty bankowe, obsługa księgowa).

 

III. Termin realizacji zadania – od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2024 roku.

 1. Termin i sposób składania wniosków o dotacje.
 2. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.
 3. Decyduje data wpływu do Urzędu.
 4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Klub występujący o przyznanie dotacji przedstawia swoją ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/261/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 15 grudnia 2021 r.
 6. Do składanego wniosku należy załączyć:
 • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
 • aktualny statut potwierdzony za zgodność z oryginałem.

 

 

 1. Tryb rozpatrywania wniosków.
 2. Złożone wnioski oceniane są przez komisję powołaną przez Burmistrza Stawiszyna, która przygotowuje propozycje przyznania środków finansowych dla burmistrza.
 3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych Burmistrz Stawiszyna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji, w tym o jej wysokości podejmuje Burmistrz Stawiszyna.
 6. W przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż była wnioskowana, wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek lub dokonać jego korekty dostosowując go do wysokości przyznanej dotacji.
 7. O przyznanych dotacjach powiadamia się zainteresowane podmioty oraz podaję się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Aleksandra Bylica - Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, pok. nr 17, tel. 62 75-28-079, e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl.

Załączniki:

Wniosek

Wzór umowy

Sprawozdanie

                           

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/Grzegorz Kaczmarek/-/

                                                                                              

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2023-11-24
Data publikacji:2023-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:732