Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-03-24

PFiZP.271.1.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- roboty budowlane

Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki

Numer ogłoszenia: 139636 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27083 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki obejmujący swoim zakresem: 1) 45410000-4 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) 45410000-4 Termomodernizacja ścian metodą lekką-mokrą: - Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 12,00 cm - 192,472 m², - 0cieplenie cokołów warstwą styropianu grubości 10,00 cm - 41,571 m², - Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 2,00 cm - 12,777m², - Wyprawa tynkarska ocieplonych ścian, - Malowanie elewacji. Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 3) 4545000-6 Termomodernizacja dachu: - Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego grubości 12,00 cm - 276,44 m² - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe - 276,44 m² , - Obróbki blacharskie (26,442 m²), rynny PCV(45,400 m) i rury spustowe (19,00 m), - Przemurowanie kominów. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 4) 4545000 - 6 Roboty remontowo budowlane wewnętrzne: - Przygotowanie podłoży i wykonanie tynków wewnętrznych(gładzi gipsowych) ścian -212,927 m² i sufitów - 141,46 m². - Malowanie farbą emulsyjną - 327,787 m², - Licowanie ścian płytkami - 43,56 m², - Wykładzina posadzek z płytek - 37,33 m², -Posadzki z wykładziny rulonowej - 111,734 m² - Wykonanie okładziny płytkami schodów zewnętrznych - 5,20 m², - Roboty rozbiórkowe Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 5) 45330000-9 Instalacja wodno-kanalizacyjna: -Roboty demontażowe, - Wykonanie rurociągów miedzianych, - Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV, - Montaż kompletnych urządzeń sanitarnych (umywalki pojedyncze - 1 szt., ustępy - 2 szt., pisuar-1 szt.,zlewozmywak - 2 szt.podgrzewacz wody 150 l.-1 szt.,baterie umywalkowe - 4 szt.,wodomierz z węzłem - 1 szt.) Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 6) 45420000 - 7 Instalacje elektryczne: - Wykonanie instalacji elektrycznej w tym tablicy elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z oprawami, instalacji gniazd, wtykowych, instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej, instalacja odgromowej. - Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w tym tablica elektryczna, instalacja oświetleniowa wraz z oprawami, instalacja gniazd, wtykowych, instalacja alarmowa i sygnalizacyjna, instalacja odgromowa. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót i zatwierdzonym przez Inwestora projekcie instalacji opracowanym przez Wykonawcę. 7) Stolarka drzwiowa: - Wykucie z muru ościeżnic i obsadzenie nowych,montaż skrzydeł drzwiowych - szt 3,montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 5,00 m², montaż drzwi stalowych-4,85 m², montaż bramy garażowej - 8,06 m². 8) Drogi, chodniki: Przygotowanie koryta pod wykonanie warstw odsączających, podsypki pod wykonanie nawierzchni placów i chodników z kostki betonowej gr.6,0 cm - 312,00 m². 9) Wyposażenie: L.p. Nazwa produktu/towaru oraz ilość 1 Chłodziarka (Szafy chłodnicze przeszklone) - sztuk 2 ,00 2 Zamrażarka - sztuka 1,00 3 Kuchnia gazowa - sztuka 1,00 4 Piekarnik - sztuka 1,00 5 Okap - sztuka 1,00 6 Naczynia kuchenne (komplet obejmuje 5 garnków, 2 patelnie, 2 brytfanny nierdzewne z przykryciem) - kpl. 1,00 7 Stoły prostokątne - sztuk 20,00 8 Krzesła - sztuk 60,00 9. Meble kuchenne (komplet obejmuje basen nierdzewny 2-komorowy, 2 stoły robocze ze stali nierdzewnej, szafa magazynowa nierdzewna, regał nierdzewny) - kpl. 1,00 Zakup wyszczególnionego wyżej sprzętu wraz z jego montażem w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10) Plac Zabaw: - wydzielenie i urządzenie placu zabaw: zestaw ALL AMERICAN, huśtawka łańcuchowa podwójna, huśtawka wagowo-osiowa podwójna, piaskownica, ogrodzenie z paneli stalowych do wys.1,20 m z furtką sze.1,00 m (wyposażenie musi spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać certyfikaty jakości). Zakup i montaż zestawów wyszczególnionych wyżej. Montaż zestawów placu zabaw wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania placu zabaw uwzględniającego przepisy w tym zakresie 3.2 Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Zamawiający wymaga by gwarancja jakości na urządzenia zabawowe i nawierzchnię bezpieczną wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. Zamawiający będzie żądał: - Informację identyfikacyjną producenta (importera), - Dokumentację techniczną , w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt lub nawierzchnia zostały wyprodukowane( powinna być tam zawarta informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach,) - Instrukcję o zalecanym sposobie montażu, - Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami(najlepiej w formie graficznej) zasadach kontroli i konserwacji. - Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normami. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączonym obmiarze, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 3.4. Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy i jego otoczenia celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 3.5. Całość materiałów na wykonanie przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.22.20.00-9, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUDMAR Plus A.Grabarczyk, Piotrów 38, 62-812 Jastrzębniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432561,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 220172,03
 • Oferta z najniższą ceną: 220172,03 / Oferta z najwyższą ceną: 279466,37
 • Waluta: PLN.

 

 

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/   Robert Jarzębski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-03-24

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

2016-03-24

Wyjaśnienia treści SIWZ

2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki


Numer ogłoszenia: 27083 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki obejmujący swoim zakresem: 1) 45410000-4 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) 45410000-4 Termomodernizacja ścian metodą lekką-mokrą: - Ocieplenie ścian warstwą styropianu grubości 12,00 cm - 192,472 m², - 0cieplenie cokołów warstwą styropianu grubości 10,00 cm - 41,571 m², - Ocieplenie ościeży warstwą styropianu grubości 2,00 cm - 12,777m², - Wyprawa tynkarska ocieplonych ścian, - Malowanie elewacji. Zastosować jeden system docieplenia łącznie z wyprawą tynkarską. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 3) 4545000-6 Termomodernizacja dachu: - Ocieplenie stropodachu warstwą styropianu laminowanego grubości 12,00 cm - 276,44 m² - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe - 276,44 m² , - Obróbki blacharskie (26,442 m²), rynny PCV(45,400 m) i rury spustowe (19,00 m), - Przemurowanie kominów. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 4) 4545000 - 6 Roboty remontowo budowlane wewnętrzne: - Przygotowanie podłoży i wykonanie tynków wewnętrznych(gładzi gipsowych) ścian -212,927 m² i sufitów - 141,46 m². - Malowanie farbą emulsyjną - 327,787 m², - Licowanie ścian płytkami - 43,56 m², - Wykładzina posadzek z płytek - 37,33 m², -Posadzki z wykładziny rulonowej - 111,734 m² - Wykonanie okładziny płytkami schodów zewnętrznych - 5,20 m², - Roboty rozbiórkowe Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 5) 45330000-9 Instalacja wodno-kanalizacyjna: -Roboty demontażowe, - Wykonanie rurociągów miedzianych, - Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV, - Montaż kompletnych urządzeń sanitarnych (umywalki pojedyncze - 1 szt., ustępy - 2 szt., pisuar-1 szt.,zlewozmywak - 2 szt.podgrzewacz wody 150 l.-1 szt.,baterie umywalkowe - 4 szt.,wodomierz z węzłem - 1 szt.) Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym. 6) 45420000 - 7 Instalacje elektryczne: - Wykonanie instalacji elektrycznej w tym tablicy elektrycznej, instalacji oświetleniowej wraz z oprawami, instalacji gniazd, wtykowych, instalacji alarmowej i sygnalizacyjnej, instalacja odgromowej. - Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w tym tablica elektryczna, instalacja oświetleniowa wraz z oprawami, instalacja gniazd, wtykowych, instalacja alarmowa i sygnalizacyjna, instalacja odgromowa. Szczegółowy zakres robót wynikający z technologii robót określony został w załączonym przedmiarze robót i zatwierdzonym przez Inwestora projekcie instalacji opracowanym przez Wykonawcę. 7) Stolarka drzwiowa: - Wykucie z muru ościeżnic i obsadzenie nowych,montaż skrzydeł drzwiowych - szt 3,montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - 5,00 m², montaż drzwi stalowych-4,85 m², montaż bramy garażowej - 8,06 m². 8) Drogi, chodniki: Przygotowanie koryta pod wykonanie warstw odsączających, podsypki pod wykonanie nawierzchni placów i chodników z kostki betonowej gr.6,0 cm - 312,00 m². 9) Wyposażenie: L.p. Nazwa produktu/towaru oraz ilość 1 Chłodziarka (Szafy chłodnicze przeszklone) - sztuk 2 ,00 2 Zamrażarka - sztuka 1,00 3 Kuchnia gazowa - sztuka 1,00 4 Piekarnik - sztuka 1,00 5 Okap - sztuka 1,00 6 Naczynia kuchenne (komplet obejmuje 5 garnków, 2 patelnie, 2 brytfanny nierdzewne z przykryciem) - kpl. 1,00 7 Stoły prostokątne - sztuk 20,00 8 Krzesła - sztuk 60,00 9. Meble kuchenne (komplet obejmuje basen nierdzewny 2-komorowy, 2 stoły robocze ze stali nierdzewnej, szafa magazynowa nierdzewna, regał nierdzewny) - kpl. 1,00 Zakup wyszczególnionego wyżej sprzętu wraz z jego montażem w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10) Plac Zabaw: - wydzielenie i urządzenie placu zabaw: zestaw ALL AMERICAN, huśtawka łańcuchowa podwójna, huśtawka wagowo-osiowa podwójna, piaskownica, ogrodzenie z paneli stalowych do wys.1,20 m z furtką sze.1,00 m (wyposażenie musi spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać certyfikaty jakości). Zakup i montaż zestawów wyszczególnionych wyżej. Montaż zestawów placu zabaw wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania placu zabaw uwzględniającego przepisy w tym zakresie 3.2 Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Zamawiający wymaga by gwarancja jakości na urządzenia zabawowe i nawierzchnię bezpieczną wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. Zamawiający będzie żądał: - Informację identyfikacyjną producenta (importera), - Dokumentację techniczną , w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt lub nawierzchnia zostały wyprodukowane( powinna być tam zawarta informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach,) - Instrukcję o zalecanym sposobie montażu, - Instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami(najlepiej w formie graficznej) zasadach kontroli i konserwacji. - Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z normami. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączonym obmiarze, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 3.4. Zaleca się Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy i jego otoczenia celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 3.5. Całość materiałów na wykonanie przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nieprzekraczającej 40% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.22.20.00-9, 45.23.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 179,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 00/100). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być złożone w kasie tutejszego urzędu. 8.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.6. Zamawiający zwróci wadium wg zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówień (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każde.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Warunki będą oceniane według kryterium spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków (z art.22 ust.1 ustawy PZP)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 2. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie, Fakty, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c), d), e) i f) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 3. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej a tym samym w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego i nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b. powodujące poprawienie parametrów technicznych, c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. 7. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl (BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

/-/   Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5660