Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn
Numer ogłoszenia: 238749 - 2008; data zamieszczenia: 29.09.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina i Miasto Stawiszyn , ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, fax. 062 7528097.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stawiszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. 2. Wykonanie budowy sieci wodociągowej o dł. ok 1,0 km wraz z przyłączami na podstawie opracowanej powyżej dokumentacji. 3. Mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, na którym ma być realizowana inwestycja oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dostarczy zamawiający..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stawiszyn.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5648