Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2010/2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/10/2010

Stawiszyn, dnia 11.08.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę      i Miasto Stawiszynz siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Stawiszynie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2010/2011" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez wykonawcę -             

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób
Piotr Felisiak, Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyjęte kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

SUMA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Przedsiębiorstwo  Usługowo -Transportowe
Sapikowski Wojciech
Stare Grądy 34, 62-580 Grodziec

2.

FELTRANS Transport Towarowy i Przewóz Osób
Piotr Felisiak
Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2.

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4  ustawy PZP Wykonawca  nr 1 Przedsiębiorstwo  Usługowo -Transportowe Sapikowski Wojciech został wykluczony z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy PZP ofertę  Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W dniu 30.07.2010 r. wezwano Wykonawcę nr 1 do złożenia brakujących dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania  wezwania. Wykonawca nie złożył brakujących dokumentów, tym samym nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

BURMISTRZ STAWISZYNA
        Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5410