Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie

2016-03-24

Stawiszyn dnia 04.06.2013 r.

Nr DiOU 5540.4.2013

Ogłoszenie
o odwołaniu ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn.

Burmistrz Stawiszyna informuje że odwołuje przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 numer rejestracyjny KZV 6079 z tego powodu że złożona oferta zawierała cenę niższą niż cena wywoławcza.


Burmistrz Stawiszyna
  Robert Jarzębski

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-24

Burmistrz Stawiszyna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 stanowiącego własność Gminy i Miasta Stawiszyn

Nr DiOU 5540.4.2013

 1. Przedmiot sprzedaży:
  Marka, typ, model - samochód pożarniczy JELCZ 004

  Nr rejestracyjny KZV 6079 , rok produkcji 1985,

  Rodzaj pojazdu - pojazd gaśniczy zabudowany na podwoziu JELCZ 315 MS

  Moc silnika 178,6kW

  Stan licznika 19966
 2. Cena wywoławcza pojazdu:12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
  Samochód można oglądać w siedzibie jednostki OSP Stawiszyn ul. Starościńska, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z gospodarzem obiektu Panem
  Krzysztofem Małeckim  ( tel . kom. nr  725046944).
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Pisemne oferty należy składać w Budynku Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat urzędu . Termin składania ofert upływa dnia 14 maja 2013 r. o godz. 10.00.
 5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 maja 2013 r. o godz. 10.15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta  Stawiszyn ,sala posiedzeń piwnica . Otwarcie ofert jest jawne.
 6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
  Oferta powinna zawierać:
  • Imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
  • Sposób kontaktu z oferentem,

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i    terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta winna być oznaczona: „Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki  Jelcz KZV 6079".

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje w 100% cena zadeklarowana przez oferenta

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu pożarniczego Jelcz

jest zobowiązany niezwłocznie ( ale nie później niż 7 dni od dnia otrzymania informacji

o rozstrzygnięciu przetargu )dokonać wpłaty ustalonej kwoty na konto Gminy i Miasta Stawiszyn BS Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

Wydanie w/w samochodu nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia przetargu , zmianę warunków przetargu oraz odwołanie przetargu bez podania przyczyny.

Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pliki do pobrania

 

 

Burmistrz Stawiszyna

  /Robert Jarzębski /

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5615