Przebudowa drogi gminnej nr 339 P w m. Zbiersk Cukrownia do drogi krajowej 25, gm. Stawiszyn o długości 690 m - I etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/14/2010
Stawiszyn, dnia 12.11.2010 roku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm ) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej nr 339 P w m. Zbiersk Cukrownia do drogi krajowej 25, gm. Stawiszyn o długości 690 m - I etap" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne
KAREX,
ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz,
z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (Liczba otrzymanych przez ww. Wykonawcę punktów na podstawie kryterium: CENA - 100 pkt ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 96,67

Oferta nr 3

ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo - Budowlane
inż. Agnieszka Świątek, ul. Rajsko 2, 62-860 Opatówek
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 88,96

Oferta nr 4

P.P.H.U. DANBUD Kinga Dancewicz
Emilianów 11, 62-840 Koźminek
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
CENA - 84,64

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1  pkt. 2.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

    ROBERT JARZĘBSKI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5756