10. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz nr 71, 62; I etap” „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz nr 71, 62; II etap”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Unieważnienie postępowania

2018-10-11

Informacja z sesji otwarcia ofert

2018-10-08

Wyjaśnienia do SIWZ

2018-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-09-21

Ogłoszenie nr 620119-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz nr 71, 62; I etap” „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia dz nr 71, 62; II etap”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-09-21
Data publikacji:2018-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4226