Budowa łącznika między budynkami Zespołu Szkół i halą sportową

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/7/2008                                                                 Stawiszyn, dnia 25.11.2008 roku

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z siedzibą w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę łącznika między budynkami Zespołu Szkół i halą sportową w Stawiszynie, przy ul. Szkolnej 8"

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ul. Przemysłowa 83, 62-510 Konin.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: CENA - 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: Oferta nr 1 P.P.H.U. TADBUD - Tadeusz Wodecki z siedzibą w Czerminie 67A, 63-304 Czermin.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: CENA - 63 pkt

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-22
Data publikacji:2016-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5726