OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. .11 UST

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nr sprawy 341/4/2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI
MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. .11 UST 8 USTAWY „PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH”
1.Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Burmistrz Stawiszyna
Adres:
62-820 Stawiszyn woj. wielkopolskie
tel. /062/ 75-28-079
fax. /062/ 75-28-97 e-mail : sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Dariusz Bawoł - Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, tel. /062/ 75-28-079 informacje i wyjaśnienia godz. 7.30-15.00

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

2.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy ul. Szosa Pleszewska w miejscowości Stawiszyn od km o+150 do km 0+530 , dokumentację projektową opracowano dwu wariantowo z czego Zamawiający wybrał „Wariant 1” z krawężnikiem przy jezdni typ lekki położonym na płask , szerokość chodnika i wjazdów na całej długości 1,30 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej. Szczegółowy zakres robót zawiera ślepy kosztorys załączony do SIWZ. Kod i nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45233222-1

3. Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip@stawiszyn.ugim.gov.pl
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: oczekiwany termin wykonania zamówienia 31-10-2008 r..

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Pzp;
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art..24 Pzp;
- warunki określone w SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia/nie spełnia.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100%
10.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sekretariat Urzędu , 06.08.2008 r. do godz. 10.00
11.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn , sala posiedzeń , 06.08.2008 r. o godz. 10.15
12.Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert


BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski


DO POBRANIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
KOSZTORYS OFERTOWY
OPIS TECHNICZNY
PLAN ORIENTACYJNY
PRZEDMIAR ROBÓT
Przekrój chodnika - Wariant I
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szczegół posadowienia krawężnika na płask
Szczegóły obrzeża
Plan sytuacyjny

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Szymczak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5768